image adv

image adv

Sklep internetowy gimi.co jest dostępny w domenie www.gimi.co prowadzony przez Domo IT Kamilian Kamiński, 05-480 Karczew, Lelewela 23, 
NIP: 5321033589 Regon 363212040. Klienci mogą się kontaktować korzystając z adresu e-mail: sklep@gimi.co

1. Gimi.co prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
Zamówienia są przyjmowane przez strony internetowe dostępne w domenie www.gimi.co
lub telefonicznie pod numerem +48 504-197-507

2. Klienci mają możliwość korzystania z gimi.co dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto,
w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w gimi.co (dalej: „Konto”).
Świadczenie usług w ramach Konta na gimi.co ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć
umowę zawartą z Domo IT Kamilian Kamiński . dotyczącą Konta w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza
obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Domo IT Kamilian Kamiński 
jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania
umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji i utworzenia konta w gimi.co należy wypełnić formularz rejestracyjny
poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz indywidualnego hasła. Na adres e-mail
Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia
rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia
umowy dotyczącej prowadzenia konta pomiędzy Klientem, a Domo IT Kamilian Kamiński , której przedmiotem są usługi
świadczone przez Domo IT Kamilian Kamiński, na warunkach określonych w regulaminie.

4. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie
czynności tego podmiotu w gimi.co, może dokonać wyłącznie osoba, która jest upoważniona do dokonywania
w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z gimi.co oraz do wykonywania wszelkich
praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

5. Wszystkie produkty dostępne w gimi.co są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych,
oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych gimi.co są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest paragon lub faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą
elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba że Klient wyraźnie zaznaczy, że
faktura VAT powinna być dostarczona w formie papierowej na wskazany adres pocztowy.

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych lub firm kurierskich.
W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów w Punkcie Odbioru Osobistego
wskazanym na stronach internetowych gimi.co. Klient ponosi koszty dostawy określone w cenniku transportu wskazanym
w gimi.co w zakładce Koszty i sposoby dostawy.

8. Umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Domo IT Kamilian Kamiński dotycząca zakupu danego produktu w gimi.co ma charakter
terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem
produktów w gimi.co jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez
Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.

9. W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych
produktów, składających się na jedno zamówienie złożone w ramach gimi.co,
Domo IT Kamilian Kamiński może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny
koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia może ulec zmianie i zostać zwiększony o poszczególne przesyłki cząstkowe.
W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej
lub reklamowanej części zamówienia.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w gimi.co produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie
14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

a) Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego. W wybranych przypadkach        

Domo IT Kamilian Kamiński  zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

b) Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku.
Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą
kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Domo IT Kamilian Kamiński , zamówienie jest przekazywane do realizacji.

c) Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez tpay.pl – Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna
ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań.

Więcej informacji o terminach realizacji zamówienia można znaleźć na stronie Czas realizacji zamówienia w zakładce
"Pomoc". Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu dostępnym na stronie: http://gimi.co/dostawa .

11. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w gimi.co, Domo IT Kamilian Kamiński i zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu
płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

12. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 20 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania
zamówienia powiększony o czas dostawy. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do wskazanego Punktu Odbioru Osobistego.
O możliwości odebrania zamówionego produktu Domo IT Kamilian Kamiński. informuje drogą elektroniczną. Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania
informacji o możliwości odbioru produktu. Przesyłka, która nie zostanie odebrana w wyznaczonym terminie zostanie odesłana do magazynu, a zamówienie
zostanie skorygowane.

13. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji
dla każdego produktu to 24 miesiące, chyba że na stronie gimi.co widnieje przy opisie produktu inna informacja. Szczegółowe warunki realizacji
gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie każdego produktu. Większość
produktów posiada gwarancje producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów
oraz na stronach internetowych producentów.

14. Domo IT Kamilian Kamiński . odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą
konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

15. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne lub w formie pisemnej
na adres Domo IT Kamilian Kamiński o. podany w górnej części Regulaminu, na koszt Domo IT Kamilian Kamiński.

16. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Domo IT Kamilian Kamiński o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności
dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony
lub naprawiony przez Domo IT Kamilian Kamińskinie wymieniła produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunęła.

 17. Domo IT Kamilian Kamiński rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni

Domo IT Kamilian Kamiński

nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy 

realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Domo IT Kamilian Kamiński. . W celu odesłania zakupionego 

produktu Klient powinien wpisać na liście przewozowym, w polu „zadeklarowana wartość" (bądź równoznacznym), cenę zakupu odsyłanego produktu.
Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia.

18. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania
przyczyn z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można
odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których
prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Postanowienia niniejszego art.
stosuje się odpowiednio do odstąpienia od umowy dotyczącej konta.

19. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu gimi.co nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie
za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu gimi.co, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

20. Podane przez Klientów dane osobowe Domo IT Kamilian Kamiński . zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką
Ochrony Prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu . Klient dokonujący zakupu wgimi.co wyraża zgodę na przetwarzanie adresu e-mail w celu
przesłania ankiety umożliwiającej wyrażenie opinii o dokonanej transakcji w gimi.co.

21. Domo IT Kamilian Kamiński może zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach gimi.co. Zmiana staje się skuteczna
w terminie wskazanym przez Domo IT Kamilian Kamiński. , który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia w gimi.co zmienionego Regulaminu,
z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

22. Klient przy pierwszym logowaniu w gimi.co licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości
ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Domo IT Kamilian Kamiński.

23. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej.

25. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Domo IT Kamilian Kamiński. w ramach gimi.co będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym
Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania
sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ZAŁĄCZNIK nr 1

Polityka Ochrony Prywatności

1. Domo IT Kamilian Kamiński przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Domo IT Kamilian Kamiński  z należytą starannością dobierają i stosują
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym
(między innymi systemy szyfrowania danych). W szczególności Domo IT Kamilian Kamiński  zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Domo IT Kamilian Kamiński  sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania
danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne
do prawidłowego świadczenia usług.

2. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez Klientów, w związku z zakupami w gimi.co jest:

a. Domo IT Kamilian Kamiński - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Domo IT Kamilian Kamiński ;
b. Domo IT Kamilian Kamiński - w przypadku zakupu produktów oferowanych przez Sklep.

3. W sytuacji określonej w punkcie 2 powyżej, Domo IT Kamilian Kamiński . udostępnia sklepowi, za odrębną zgodą Klientów gimi.co którzy zakupili produkty
oferowane przez sklep, ich dane osobowe niezbędne do wykonania, zawartej w związku z zakupem produktu, umowy.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych
w celach związanych z działalnością Domo IT Kamilian Kamiński . oraz sklepu w zakresie  zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach gimi.co (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.

5. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w pkt. 3 Regulaminu jest konieczne w celach
określonych w pkt.2.

6. Klienci mogą przeglądać gimi.co oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.

7. Dane podawane przez Klienta w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem, do obsługi konta
w gimi.co oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba
rejestrująca spełnia wymagane przez regulamin i przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe, za zgodą Klienta, wykorzystywane są również do przesyłania
Klientowi przez Domo IT Kamilian Kamiński . informacji o świadczonych przez nią usługach. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

8. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru
sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Domo IT Kamilian Kamiński . oraz sklep i za zgodą Klientów.

9. W przypadku uzyskania przez Domo IT Kamilian Kamiński . lub sklep wiadomości o korzystaniu przez Klienta z gimi.co niezgodnie z regulaminem lub
z obowiązującymi przepisami, Domo IT Kamilian Kamiński . lub sklep może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego
odpowiedzialności, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

10. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line za towary nabyte w gimi.co lub w sklepie są przekazywane Krajowemu Integratorowi
Płatności Spółka Akcyjna ul. Św. Marcin 73/6
61-808 Poznań. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez transferuj.pl oraz następuje:

a. w celu obsługi (zrealizowania) przez Transferuj.pl płatności za nabyte w gimi.co produkty,
b. niezwłocznie po wyborze przez Klienta w gimi.co sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.

11. Domo IT Kamilian Kamiński  oraz sklep zapewniają realizację uprawnień Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu
do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych
w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do
wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych
osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Domo IT Kamilian Kamiński . lub sklep zamierzają
je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Domo IT Kamilian Kamiński . lub sklep danych osobowych innemu niżDomo IT Kamilian Kamiński . lub sklep
administratorowi danych.

12. Domo IT Kamilian Kamiński  oraz sklep zapewniają Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych. Domo IT Kamilian Kamiński . oraz sklep zapewniają
Klientom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa art. 17 Regulaminu, a także w innych
przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. Domo IT Kamilian Kamiński . lub sklep mogą odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach
wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient ten nie uregulował wszystkich należności wobec Domo IT Kamilian Kamiński . lub sklepu lub też
gdy Domo IT Kamilian Kamiński . lub sklep uzyskają i utrwalą wiadomość, że Klient swoim dotychczasowym zachowaniem w gimi.co naruszył regulamin bądź
obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

13. Dodatkowo, okazjonalnie, Domo IT Kamilian Kamiński  za odrębną zgodą Klienta, przesyła ankiety mające na celu badanie preferencji Klientów i dostosowywania
oferty gimi.co do ich oczekiwań, w tym umożliwiające wyrażenie opinii o dokonanej w Sklepie transakcji. Klient w każdej chwili może zrezygnować
z otrzymywania ankiet.

14. Domo IT Kamilian Kamiński  wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.
Ponadto, adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Dane te nie są łączone z danymi podanymi przez Klientów i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.

15. Domo IT Kamilian Kamiński  stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych
potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów z gimi.co. Wyłączenie
w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z gimi.co, może jednak
spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików cookies określa polityka cookies zamieszczona na stronie.

 

ZAŁĄCZNIK nr 2

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie
otrzymane od Ciebie płatności.
Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia
od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.
Przesyłkę nadaj na adres:

Domo IT Kamilian Kamiński 

ul. Lelewela 23
05-480 Karczew

UWAGA!
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. O świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. W której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy;

3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu
Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. W której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie
może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;

8. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu,
jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją
zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Domo IT Kamilian Kamiński 

Lelewela 23
05-480 Karczew

 

 

Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................


Imię i nazwisko......................................................................
Adres....................................................................................
Data.....................................................................................

BLOG
Jaki wózek na zakupy wybrać?

Jaki wózek na zakupy wybrać?

Masz już dość jednorazowych reklamówek, które są niewygodne i niezbyt wytrzymałe? Już nie raz zdarzyła Ci się sytuacja, że tuż po odejściu od kasy oderwał się uchwyt torby i dostarczenie zakupów do domu stało się prawdziwą męczarnią?

Czytaj wiecej...

Jak prasować, żeby wyprasować?

Jak prasować, żeby wyprasować?

Prasowanie ubrań wydawać by się mogło czynnością tyleż nudną, co banalnie prostą. Jednak każdy, kto po raz pierwszy zasmakuje dorosłego życia, szybko przekona się na własnej skórze, jak mało w tym stwierdzeniu prawdy. 

Czytaj wiecej...

Magia suszarki do prania

Magia suszarki do prania

Wybór dobrej suszarki do prania może wyraźnie odbić się na naszej codziennej wygodzie. Stanie się pretekstem do chwili odpoczynku, a także przyczyną wydajniejszego,lepszego wykonywania codziennych obowiązków. 

Czytaj wiecej...